•    
 •    
 •    
  register login
  Contribute

  Budka Suflera / Lyrics

  Playlist 0 Comment 0 Rate 0 Like & Share Print Email Play

  "Takie Tango" Lyrics

  Album:
  Genre:
  Duration:00:04:34
  Rank: (−) history »
  Rate:
  /5 from 0 users
  Charts: view all »
  Referring urls:view all »

  Video

  Lyrics

  Na sali wielkiej i b³yszcz¹cej
  Tak jak nocne Buenos Aires
  Które nie chce spaæ
  Orkiestra stroi instrumenty
  Daje znak i zaraz zacznie
  Nowe tango graæ
  Siedzimy obok obojêtni
  Wobec siebie jak turyœci
  Wystukujemy rytm
  Nie bêdzie tanga miêdzy nami
  Choæby nawet cud siê ziœci³
  Nie pomo¿e nic

  Chocia¿ p³yn¹ ostre nuty
  W ¿y³ach p³onie krew
  Nigdy ¿adne z nas do tañca
  Nie poderwie siê

  Bo do tanga trzeba dwojga
  Zgodnych cia³ i chêtnych serc
  Bo do tanga trzeba dwojga
  Tak ten œwiat z³o¿ony jest

  Zaleje w koñcu Buenos Aires
  Noc tak gêsta jak atrament
  A gdy przyjdzie brzask
  Co by³o w naszych sercach kiedyœ
  Kiedyœ jak œwiec¹cy diament
  Ca³y straci blask

  I choæ bêd¹ znowu grali
  Bóg to jeden wie
  Nigdy razem na tej sali
  Nie spotkamy siê

  Bo do tanga trzeba dwojga
  Zgodnych cia³ i chêtnych serc
  Bo do tanga trzeba dwojga
  Tak ten œwiat z³o¿ony jest
  • submitted by polish princess on June 7th, 2005

  More songs

  Comments

  • Facebook (0)
  • LetsSingIt (0)
  •  guest says:
   pop out