register login
Contribute

T.Love / Lyrics

Playlist 0 Comment 0 Vote 0 Like & Share Print Email Play

"King" Lyrics

Album:
Genre:
Duration:00:42:57
Rank: (−) history »
Rate:
/5 from 0 users
Charts: view all »
Referring urls:view all »

Video

Lyrics

Mówiono o nim King
W mieœcie Œwiêtej Wie¿y
Pamiêtam z podstawówki
Jak ca³owa³ siê z papie¿em
Przeje¿d¿a³ te¿ sekretarz
Gdy przecinano wstêgê
Kingy poszed³ na wagary
Pomarzyæ o czymœ innym

By³ zawsze trochê z boku
Na bakier trochê by³
W szkole nikt nie wiedzia³
Czym King naprawdê ¿y³

To by³o trochê póŸniej
Mia³ przyjaciӳkê Ewê
Mieszkali wiêc bez œlubu
I klepali s³odk¹ biedê
Dawali czasem czadu
Bo lubili lekkie dragi
Znajomych by³o wielu
Wieczory i poranki

Uwa¿aj na s¹siadów swych
Bo lubi¹ dawaæ cynk
Ty wiesz kto rz¹dzi w mieœcie
Tu biskup z komisarzem, King

Tak mówi³ mu przyjaciel
D³ugi, chudy Lolo
Kiedy wyszli na ulicê
Zapaliæ spliffa z col¹
Mam dosyæ tego miasta
Czerwono-czarnej mafii
Czy mnie rozumiesz Lolo
Czy wiesz co mnie trapi

W mieszkaniu blada Ewa
Wyt³umaczyæ pragnie wszystko
Bo komisarz wszed³ przez okno,
A spod ³ӿka wylaz³ biskup

Co masz w kieszeni, King?
Komisarz spyta³ w drzwiach
Palicie wci¹¿ to œwiñstwo
Mieliœmy wiele skarg
A biskup ³ypie z boku
To na Kinga, to na Ewê
Wy ¿yjecie tu bezbo¿nie
Myœlicie, ¿e nic nie wiem?

Za posiadanie zielska
Dostaniesz dziesiêæ latek
Za nielegalny zwi¹zek z ni¹
Nastêpnych parê kratek

Dziœ Kingy siedzi w celi
Wspomina dobre dni
Napisa³ do papie¿a
Bardzo d³ugi list
Œwi¹teczn¹ wys³a³ kartkê
Do samego prezydenta
Lecz nikt o nim ju¿ nie mówi
Nikt o nim nie pamiêta
  • submitted by nikka

More songs

Comments

  • Facebook (0)
  • LetsSingIt (0)
  •  guest says:
    pop out